WAŻNE INFORMACJE

Kancelaria Cmentarza Komunalnego

Biuro Obsługi Klienta

informacja i sprzedaż grobów

pn-pt: 8 - 18

sob: 8 - 13

tel. 34 366 68 79

*

Miejski Zakład Pogrzebowy

informacja całą dobę

tel. 34 19 588

*

Cmentarz Komunalny

otwarty jest

dla odwiedzających groby

od 8:00 do 20:00.

*

KOMUNIKAT

o systemie pracy

w okresie pandemii

*

MSZE ZA ZMARŁYCH


u nas zapłacisz kartą


                 
Postawienie nagrobka na grobie tradycyjnym, amerykańskim, montaż płyty nagrobnej w kolumbarium lub w ścianie pamięci

W jaki sposób dokonać formalności związanych z budową pomnika na grobie.

Zakłady kamieniarskie zobowiązane są do zapoznania się z zasadami prowadzenia robót na terenie Cmentarza Komunalnego - regulamin (w szczególności wymóg posiadania aktualnej polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej).
Opłaty pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem (pkt.8 cennika) - przejdź do cennika.

42-210 Częstochowa, ul. Radomska 117
telefon: +48 34 366 68 73, 366 68 79 fax: +48 34 366 68 81
e-mail: ck@ck-czestochowa.pl
http://www.ck-czestochowa.pl

godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 8.00 – 18.00, w soboty: 8.00- 13.00

KARTA INFORMACYJNA CK05

Postawienie nagrobka na grobie tradycyjnym, amerykańskim,
montaż płyty nagrobnej w kolumbarium lub w ścianie pamięci

I. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2017,
  poz. 912 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z dnia 7 marca 2008 roku (Dz.U. 2008r. Nr 48, poz. 284);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. 2001, nr 90, poz. 1013, z późniejszymi zmianami);
 • Uchwała Nr 365/XXXI/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie procedury oraz warunków uhonorowania osób zasłużonych wobec Państwa, społeczeństwa
  i Miasta Częstochowy pochowaniem w Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego
  w Częstochowie;
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017, poz. 1257, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67, z późniejszymi zmianami).

II. Wymagane wnioski

III. Wymagane załączniki
- w przypadku nagrobka o charakterze artystycznym: - projekt nagrobka wraz z pisemnym oświadczeniem autora projektu o przynależności do związku artystów,
- opinia zespołu autorów projektu Cmentarza Komunalnego w Częstochowie,
- projekt fundamentu nagrobka oraz projekt technologii montażu.

IV. Dokumenty do wglądu
dowód osobisty dysponenta grobu

V. Instrukcja postępowania (dotyczy pracowników Biura Obsługi)
weryfikacja złożonych dokumentów
• wydanie odpowiedniego zezwolenia
• wystawienie faktury VAT i pobranie opłaty
• potwierdzenie wykonania nagrobka

VI. Opłaty
• według aktualnie obowiązującej Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Gminy Miasta Częstochowy oraz aktualnie obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia cen za usługi realizowane przez Cmentarz Komunalny w Częstochowie

VII. Termin załatwienia sprawy
• niezwłocznie,
• w przypadku nagrobka o charakterze artystycznym do 14 dni

VIII. Miejsce załatwienia sprawy
Biuro Obsługi Cmentarza ul. Radomska 117, tel.: 34 366 68 79, 19 588, pn-pt 8:00-18:00, sob 8:00-13:00

IX. Uwagi
• stawiennictwo osobiste dysponenta grobu lub upoważnionego wykonawcy

data utworzenia: 2018-07-05, data ostatniej aktualizacji: 2018-07-05; zatwierdzony: tak; data zatwierdzenia: 2018-07-05; wydanie: 01


wróć do poradnika...