WAŻNE INFORMACJE

Kancelaria Cmentarza Komunalnego

Biuro Obsługi Klienta

informacja i sprzedaż grobów

pn-pt: 8 - 18

sob: 8 - 13

tel. 34 366 68 79

*

Miejski Zakład Pogrzebowy

informacja całą dobę

tel. 34 19 588

*

Cmentarz Komunalny

otwarty jest

dla odwiedzających groby

od 8:00 do 20:00.

*

KOMUNIKAT

o systemie pracy

w okresie pandemii

*

MSZE ZA ZMARŁYCH


u nas zapłacisz kartą


                 
Pochowanie zwłok osoby zmarłej, dziecka martwo urodzonego, urny z prochami, szczątków po ekshumacji na Cmentarzu Komunalnym.

W jaki sposób dopełnić formalności związanych z pochówkiem zwłok osoby zmarłej, dziecka martwo urodzonego, urny z prochami lub szczątków po ekshumacji z innego cmentarza, zwłok lub urny z prochami sprowadzonych z zagranicy, w zakupionym grobie na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie.

42-210 Częstochowa, ul. Radomska 117

telefon: +48 34 366 68 79 fax: +48 34 366 68 81

e-mail: ck@ck-czestochowa.pl

http://www.ck-czestochowa.pl

godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 8.00 - 18.00, w soboty: 8.00 - 13.00

KARTA INFORMACYJNA CK01

Pochowanie zwłok osoby zmarłej, dziecka martwo urodzonego, urny z prochami, szczątków po ekshumacji na Cmentarzu Komunalnym

I. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2017, poz. 912 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z dnia 7 marca 2008 roku (Dz.U. 2008r. Nr 48, poz. 284);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. 2001, nr 90, poz. 1013, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. 2011, nr 75, poz. 405);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. 2007, nr 249, poz. 1866);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2001, nr 153, poz. 1783, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby z 6 grudnia 2001r. (Dz. U. 2001 Nr 152 , poz.1742);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. 2015r., poz. 231, z późniejszymi zmianami);
 • Uchwała Nr 365/XXXI/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie procedury oraz warunków uhonorowania osób zasłużonych wobec Państwa, społeczeństwa i Miasta Częstochowy pochowaniem w Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego w Częstochowie;
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017, poz. 1257, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67, z późniejszymi zmianami).

II. Wymagane wnioski

III. Wymagane załączniki

 • KARTA ZGONU - część przeznaczona dla administracji cmentarza - w oryginale, dla celów pochowania zwłok

OBJAŚNIENIE:

Karta zgonu zgodnie z obowiązującym prawem, jest wypełniana dla osób zmarłych (podlega rejestracji we właściwym dla miejsca zgonu Urzędzie Stanu Cywilnego) oraz dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, na wniosek osób uprawnionych do ich pochowania.

Karta zgonu dla dzieci martwo urodzonych nie podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W przypadku, gdy osoby uprawnione wyrażają wolę pochówku dziecka martwo urodzonego muszą wnioskować o wydanie karty zgonu w placówce służby zdrowia, w której poród nastąpił.

W Urzędzie Stanu Cywilnego należy przedłożyć inny dokument - kartę martwego urodzenia - na podstawie, której zostanie sporządzony akt urodzenia z adnotacją "dziecko martwo urodzone".

Zgodnie z Ustawą, zarejestrowane lub zgłoszone w USC karty zgonu przekazuje się administracji cmentarza celem pochowania zwłok. W przypadku gdy następuje tylko fakt zgłoszenia, osoba uprawniona do pochowania zobowiązana jest dostarczyć do administracji cmentarza odpis AKTU ZGONU, zaraz po jego wydaniu.

 • przy okolicznościach zgonu opisanych w ust. 9 art. 11 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, na pochowanie zwłok wymagane jest dodatkowo zezwolenie prokuratora
 • w przypadku pochówku zwłok, urny z prochami lub szczątków sprowadzonych z zagranicy wymagane jest zezwolenie na sprowadzenie i pochowanie trumny ze zwłokami, urny z prochami lub szczątków ludzkich oraz zezwolenie Polskiego Urzędu Konsularnego właściwego dla miejsca zgonu, na ich przewiezienie na teren RP
 • w przypadku pochówku zwłok lub szczątków z ekshumacji pozytywna decyzja właściwego, dla miejsca spoczywania zwłok, Inspektora Sanitarnego, karta zgonu a w przypadku braku karty zgonu zaświadczenie administratora cmentarza o ich pochodzeniu ( link do Inspektoratu Sanitarnego w Częstochowie / formularze, uwaga: dla innych rejonów kraju - formularze mogą się różnić! )

IV. Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty osoby uprawnionej do pochowania zwłok
 • oryginał Odpisu Skróconego Aktu Zgonu

V. Instrukcja postępowania (dotyczy pracowników Biura Obsługi)

 • weryfikacja złożonych dokumentów
 • zarejestrowanie ceremonii pogrzebowej w planie pogrzebów
 • uzgodnienie szczegółów ceremonii pogrzebowej, ustalenie miejsca pochówku
 • sporządzenie ŚWIADECTWA POCHÓWKU (wydaje się na wniosek osób uprawnionych po pogrzebie)
 • wystawienie faktury VAT
 • wydanie zaświadczenia o pochowaniu osoby zmarłej
 • sporządzenie zlecenia realizacji usługi
 • oznaczenie miejsca pochówku w planie kwater
 • po pochówku dokonanie wpisu w księgach cmentarnych

VI. Opłaty

 • według aktualnie obowiązującej Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Gminy Miasta Częstochowy oraz aktualnie obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia cen za usługi realizowane przez Cmentarz Komunalny w Częstochowie

VII. Termin załatwienia sprawy

 • niezwłocznie

VIII. Miejsce załatwienia sprawy

 • Biuro Obsługi Cmentarza ul. Radomska 117 tel: 34 366 68 79, 19 588
 • Biuro Zleceń ul. Krakowska 16, tel: 34 374 05 09

IX. Uwagi

 • stawiennictwo osobiste osoby uprawnionej do pochowania zwłok lub przedstawiciela upoważnionej Firmy Pogrzebowej

data utworzenia: 2018-07-05, data ostatniej aktualizacji: 2018-07-05; zatwierdzony: tak; data zatwierdzenia: 2018-07-05; wydanie: 01


wróć do poradnika...