WAŻNE INFORMACJE

Kancelaria Cmentarza Komunalnego

Biuro Obsługi Klienta

informacja i sprzedaż grobów

pn-pt: 8 - 18

sob: 8 - 13

tel. 34 366 68 79

*

Miejski Zakład Pogrzebowy

informacja całą dobę

tel. 34 19 588

*

Cmentarz Komunalny

otwarty jest

dla odwiedzających groby

od 8:00 do zmroku.

*

KOMUNIKAT

o systemie pracy

w okresie pandemii

*

MSZE ZA ZMARŁYCH


u nas zapłacisz kartą


                 
Pogrzeb dziecka martwo urodzonego.

1.Ciąża, dom i szpital.

Poronienie jest to przedwczesne zakończenie ciąży w skutek obumarłego zarodka lub płodu.W przypadku poronienia w domu, co może się zdarzyć, należy bezwzględnie wezwać pomoc medyczną, która potwierdzi fakt poronienia i wdroży odpowiednie procedury. Personel medyczny nie zawsze przekaże pełną informację rodzicom, jakie dalsze kroki mogą podjąć w celu pochowania ich dziecka. Szpital zobowiązany jest do wystawienia karty martwego urodzenia z określeniem płci, która następnie podlega rejestracji we właściwym dla miejsca urodzenia Urzędzie Stanu Cywilnego. Na podstawie karty martwego urodzenia zostaje wydany akt urodzenia, z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. W przypadku wczesnej ciąży i wczesnego urodzenia może nie być możliwości ustalenia płci, wówczas na wniosek rodziców lekarz zleca badanie genetyczne (dotyczące ustalenia płci i przyczyn poronienia). Koszty badania ponoszą rodzice. Rejestracja w Urzędzie stanu Cywilnego w tym przypadku zostaje przesunięta w czasie do uzyskania wyników badania i wydania karty martwego urodzenia z określeniem płci dziecka - podstawa prawna art. 54 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z 28 listopada 2014 r.

Bez względu na czas trwania ciąży rodzice mają prawo do pochowania zwłok dziecka martwo urodzonego. Należy zawnioskować o wydanie przez szpital karty zgonu (część dla administracji cmentarza, powinna być odpowiednio wypełniona zgodnie z instrukcją znajdującą się na druku) . Karta zgonu przekazywana jest rodzinie w celu pochowania zwłok i nie podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego.

2. Grób i pogrzeb.

W chwili gdy rodzina posiada komplet dokumentów – kartę zgonu i akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe kolejnym etapem jest organizacja ceremonii pogrzebowej. Decyzja o formie pochówku czy to będzie trumna czy urna z prochami może być uzależniona od tego czy rodzina posiada grób rodzinny, do którego istnieje możliwość dochowana trumny lub urny albo zakup nowego miejsca. Jest wiele możliwości: groby dziecięce, ziemne, murowane, amerykańskie, kolumbaria i ściany pamięci. W przypadku kremacji, formalności związane ze spopieleniem nie wpływają na termin pogrzebu. Kremacja wykonywana jest na podstawie zezwolenia na kremację i aktu urodzenia dziecka martwego. Z reguły kremacja planowana jest w przeddzień ceremonii pogrzebowej. Ceremonia pogrzebowa może przybrać formę wyznaniową. Kościół rzymsko-katolicki nie przewiduje mszy pogrzebowej, tak jak dla osoby ochrzczonej, ale może być celebrowana msza św. wspierająca rodziców pogrążonych w smutku z powodu utraty dziecka. Trumna z ciałem lub urna obecna jest w czasie mszy. Ksiądz ubrany jest w biały ornat. Po Mszy św. następuje wyjście do grobu i krótka liturgia przed pochówkiem. Ceremonię można ograniczyć tylko do części przy grobie. Pochówek może odbyć się również bez celebransa.

3. Zakład pogrzebowy.

Przepisy prawa postępowania ze zwłokami nakładają obowiązek transportu dziecka martwo urodzonego transportem specjalistycznym autokarawanem. Transport odbywa się z prosektorium szpitalnego do kostnicy zakładu pogrzebowego. Gdy rodzina decyduje się na kremację, urnę może odebrać po kremacji osobiście i przetransportować ją we własnym zakresie na miejsce pochówku. W przypadku trumny konieczna jest asysta pracowników zakładu pogrzebowego aż do umieszczenia w grobie.

4. Opłaty.

Na podstawie aktu urodzenia dziecka martwego, faktur za trumnę, urnę oraz pozostałych elementów usługi pogrzebowej można ubiegać się o refundację kosztów poprzez uzyskanie tzw. zasiłku pogrzebowego. Należy spełnić jednak odpowiednie warunki by uzyskać zasiłek w kwocie 4000 zł. Osoby najbliżej spokrewnione z dzieckiem martwo urodzonym - Rodzice - muszą posiadać prawo do zasiłku: umowę o pracę, świadczenie emerytalno-rentowe a więc mogą być nimi również dziadkowie lub nawet rodzeństwo. Zakład pogrzebowy może wystąpić z upoważnienia osoby uprawnionej o przyznanie takiego zasiłku, wcześniej realizując pogrzeb bez gotówki.

5. Świadczenia dla rodziców.

Kobieta, która w momencie poronienia była zatrudniona ma prawo ubiegać się o 8-tygodniowy urlop macierzyński. Pracodawca ma obowiązek udzielić skróconego urlopu macierzyńskiego. Ojcu z tytułu pogrzebu przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego .

6. Uprawnieni do pochowania

Zgodnie z art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z wnioskiem o pochowanie również mogą wystąpić stowarzyszenia, fundacje, które zajmują się pochówkiem dziecka martwo urodzonego. Ostatecznie gdy nikt nie podejmie się pochówku czynności te zrealizuje gmina właściwa dla miejsca urodzenia martwego dziecka. W imieniu gminy takimi pochówkami zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na niektórych cmentarzach można zobaczyć nagrobki przedstawiające rzeźby rodziców z małym dzieckiem, anioły czy dziecko. To miejsca pochówków dzieci martwo urodzonych, które są organizowane raz na jakiś czas np. raz na kwartał w zależności od potrzeb. Nieraz grób dziecka to pomnik-symbol będący punktem odniesienia i miejsce odwiedzania dla tych rodziców, którzy takiego grobu po utracie dziecka nie mają. Związki wyznaniowe organizują tzw. Dni Dziecka Nienarodzonego połączone często z pogrzebem dzieci.

Joanna Zielińska